Missie & visie

Home » Over onze school » Missie & visie

Leren met hoofd, hart en handen

Vrijeschool De Zeeridder heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Wij willen in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Wij willen dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

De Zeeridder wil kinderen leren leven !

Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, gericht op hoofd, hart en handen. Hoofd, hart en handen staan daarbij voor ontwikkeling van het denken, voelen en willen.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zo kunnen kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven; die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Kernwaarden

1. Leven in het ritme

Waarom?

Ritme is de ademhaling. De ademhaling van de natuur, van onszelf als mens. Het biedt rust en biedt veiligheid. De ademhaling is spanning en ontspanning. Een eindeloos doorgaand ritme van sympathie en antipathie, van naar buiten en naar binnen gaan, van actie naar ruste. Het ritme vind je onze letterlijke ademhaling, maar ook in onze hartslag , in ons slapen en waken en als we goed voor onszelf zorgen, in de activiteiten die we door de dag heen doen. Ook onze aarde heeft een ademhaling. De ademhaling van de dag en de nacht, van eb en vloed, maar ook in het jaarritme is de ademhaling, op ons stukje van de aarde, heel zichtbaar in de seizoenen die komen en gaan. Het geeft rust en ontspanning, duidelijkheid en veiligheid, ruimte om ons als mens optimaal te ontwikkelen.

Hoe?

Leven in het ritme is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.

2. Dichtbij de natuur

Waarom?

De antroposofie benadrukt dat de mens en de natuur met elkaar in verband staan. De mens is onderdeel van de natuur in zijn geheel. In de mens spiegelt zich de gehele natuur. Als je de natuur begrijpt en ziet hoe het functioneert, begrijp je jezelf ook beter en waarom je op een bepaalde manier reageert.

Om jezelf volledig te ontplooien is het belangrijk in nauw contact te staan met de natuur. Zo is het voor jonge kinderen goed de natuur te ervaren door de zintuigen; voelen, ruiken, tasten, proeven. De natuur blijft altijd in ontwikkeling en zo de mens ook.

De natuur verbindt. Door het beleven van de seizoenen voelen wij ons verbonden; we ervaren hetzelfde. Ieder mens gaat mee in de cyclus van het jaar en door dit bewust mee te maken, kun je de wisselingen samen vieren.

De natuur zorgt voor de mens en de mens behoort te zorgen voor de natuur. Wij vinden deze bewustwording zeer belangrijk in ons onderwijs.

Hoe?

Dichtbij de natuur is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.

3. Zien waar jij bent

Waarom?

Bij ons op De Zeeridder wordt een kind gezien als een mens, als een uniek persoon. Een mens in wording die recht heeft er te zijn en later een plek in de maatschappij mag krijgen. Ieder kind maakt een eigen persoonlijk ontwikkeling door. Daarbij vinden wij het van belang dat zij zich gezien voelen en zichzelf durven zijn. Wij kijken naar de krachten van een kind, wat kan het, wat wil het, wat heeft het nodig om te zijn en te worden wie het is? Daarbij staan wij naast het kind om het hierin te begeleiden en om samen met ouders voor een veilige omgeving te zorgen voor optimale ontplooiing.

Hoe?

Zien wie jij bent is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.

4. Samen beleven

Waarom?

Op De Zeeridder creëren wij graag een gemeenschapszin. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders zich onderdeel voelen van een gemeenschap. Dat biedt veiligheid, de beleving wordt intensiever en de mens voelt zich vaak samen sterker dan alleen.

Door een sterke gemeenschapszin voel je dat je ergens bij hoort, je kunt op elkaar bouwen en je leert rekening houden met elkaar.

Een mens is een kuddedier. We hebben behoeft aan de groep, een groepsgevoel: steun bij elkaar zoeken en ergens bij horen. Dit is een basisbehoefte.

De verbinding wordt ook gezocht in de omgeving, de cultuur van de plaats waar we zijn; het is vaak meer dan alleen de school. Cultuur en de wereld om je heen zijn van wezenlijk belang om te weten waar jij als persoon staat en hoe je jezelf ontwikkelt.

Hoe?

Samen Beleven is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.

5. Blijven groeien

Waarom?

Alles wat leeft, groeit, plant zich voort en sterft op een gegeven moment ook weer. Dat betekent dat het voortdurend in beweging is. Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Men kan het geheugen alleen ontwikkelen doordat met de opmerkzaamheid, de interesse opwekt. Belangstelling, aandacht en geheugen horen bij elkaar.

Hoe?

Blijvend groeien is op De Zeeridder zichtbaar op verschillende vlakken.